مدیران

 نام و نام خانوادگی :

 

مسعود مرادی

 
 سمت :  مدیر عامل  و مدیر بخش اتوماسیون
 سابقه کاری :  28سال -
   عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه آزاد  و دانشگاه صنعتی سجاد از سال 74